Voorwaarden

Algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden voor de botanika-hamm

§ 1 Contractpartner
Organisator is de
Krystian Kalinowski en Frank Bonk GbR. met zitje
Freie Scholle 39
44339 Dortmund,
hierna te noemen “Organisator” Met de vereffening van de factuur voor het gereserveerde
Voor de standruimte wordt een juridisch bindend contract afgesloten. De contractpartner zal
Hierna “exposant” genoemd.

§ 2 Registratie
Standruimte kan gereserveerd worden via de website, telefonisch, per post of op de
evenement persoonlijk plaatsvinden. De organisator stuurt de exposant volgens zijn
Reserveer ook de rekening.
Het is niet mogelijk voor kleine exposanten (jonger dan 18 jaar) om zich in te schrijven. De verkoop
en het aanbieden van goederen van minderjarige exposanten is alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming
en kennis van de wettelijke voogden toegestaan.

§ 2.1 Reserveringen
Een reservering kan te allen tijde door de organisator zonder opgaaf van redenen worden afgewezen
worden ingetrokken.

§ 2.2 Verhuurmeubilair
De exposant kan tegen betaling functioneel huurmeubilair bij de organisator reserveren. Dit
kunnen variëren in grootte, kwaliteit en textuur en tekenen van slijtage vertonen
op. De materialen komen niet altijd overeen met de opgegeven standaardafmetingen.

§ 2.2.1 Defecten
De exposant dient eventuele gebreken of beschadigingen aan gehuurd meubilair onmiddellijk te melden aan de organisator
aanklagen. De exposant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gehuurde meubilair
bedenken

§ 3 Betaling
Het te betalen bedrag voor de standhuur en huurmeubilair dient binnen 14 dagen daarna te worden voldaan
ontvangst van de factuur moet op de rekening van de organisator zijn bijgeschreven. zijn bij de overdracht
verstrek de volgende informatie: naam van de uitgever (indien verschillend), klantnummer en
Factuurnummer naar de rekening vermeld in de bevestiging/factuur.

§ 3.1 Prijzen
De prijzen zijn te vinden in de betreffende registratie. De exposant heeft de in de
Bevestiging/factuur inclusief BTW.

§ 4 Plaatstoewijzing
De exposant heeft geen recht op een bepaalde plaats. Ook als dit eerder is
vooraf overeengekomen kan in uitzonderlijke gevallen een andere zetel worden toegewezen. De organisator
probeert rekening te houden met geuite plaatsingsverzoeken, maar hij verplicht zich
niet om ze uit te voeren.

§ 4.1 Standgrootte
De organisator wijst stands van verschillende groottes toe, een garantie en daaruit voortvloeiend
De exposant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding. De geplotte gebieden
dienen altijd door de exposant in acht te worden genomen.

§ 4.2 Gangpaden, loop- en vluchtroutes
Hierbij wordt er specifiek op gewezen dat de getoonde standruimten dat niet zijn
mag worden overgestoken en dat vluchtroutes en nooduitgangen vrij worden gehouden
Let op. Alle looppaden zijn tevens vluchtroutes en dienen dus te allen tijde vrijgehouden te worden!

§ 5 Opbouw, afbouw en openingstijden
De exposant is verplicht zijn stand gedurende de vastgestelde markttijd open te houden.
Bij voortijdige demontage of sluiting van de verkoopstand zonder uitdrukkelijke toestemming
een contractuele boete van 20 of 50 euro zal worden aangerekend door de organisator en de
betaalde borg wordt ingehouden. Ook de exposant dient zich aan de evenementtijden te houden.
Bij niet-naleving dient de exposant de eventueel gemaakte meerkosten te betalen.

§ 5.1 Onderaanneming
De standruimte wordt tot 15 minuten voor het einde van de opbouwtijd vrijgehouden voor de exposant. Als
de standruimte is dan nog niet duidelijk bezet, de ruimte kan gebruikt worden
evenementgerelateerde redenen aan de organisator worden doorgegeven. Een bewering
op de toewijzing van een alternatieve plaats bestaat niet.

§ 5.2 Laad-, loszones en parkeerplaatsen
Het is exposanten toegestaan ​​voor en na de markt direct op de markt te laden en te lossen
gebouwen tegen te houden en op de evenemententerreinen te rijden. Zodra het proces is voltooid
dat wil zeggen dat alle voertuigen naar de daarvoor bestemde parkeerplaatsen moeten worden verplaatst. Het zal ervan afhangen
geadviseerd om de verbodsborden (niet stoppen, niet parkeren en reddingstoegangen) in acht te nemen en
voldoende ruimte aan de deuren te laten. Brandweertoegangswegen, vlucht- en reddingsroutes zijn dat altijd
vrij houden! Als u dit niet doet, kan het voertuig worden weggesleept, meldt de exposant
uiterlijk op de dag van het evenement het (de) kenteken(s) van het (de) door hem/haar af te leveren voertuig(en)
gebruikt voertuig.

§ 5.3 Transporthulpmiddelen
De door de exposant gebruikte Kaufland-winkelwagens zijn beschikbaar tijdens markturen
om ze terug te brengen naar hun respectievelijke opslaglocaties. Voor de ontmanteling, de opname van
Transporthulpmiddelen pas achterafToegekend aan het einde van de marktperiode. Ook na demontage zijn alle
transporthulpmiddelen ongevraagd terug te brengen naar de plaats van herkomst.

§ 6 Verplichting tot toezicht
De betreffende exposant is verantwoordelijk voor het toezicht op de verkoopstands.

§ 7 Informatie inwinnen over wet- en regelgeving
Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om op de hoogte te zijn van alle voorschriften en wetten in verband met de
desbetreffende evenement. De exposant is verplicht
Staan voor naleving van alle voorschriften en wetten, zoals de Washington
Soortenbeschermingsovereenkomst (WA/CITES) en de Europese soortenbeschermingsverordening (EG 338/97)
zorgen.

§ 8 Verhuur door derden
De exposant mag de gehuurde standruimte niet onderverhuren aan derden.

§ 9.1 Kosten van verplaatsen en slepen
Alle gemaakte kosten voor het verplaatsen of slepen van fietsen, auto’s of vrachtwagens
gefactureerd aan de eigenaar van het voertuig.

§ 9.2 Schade
De organisator is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen veroorzaakt door andere exposanten of bezoekers.

§ 10 Schoonmaken
De exposant is verplicht gebruik te maken van de gehuurde ruimte alsmede één meter voor zijn stand en tot aan de stand
om het gebied van zijn direct aangrenzende stands schoon te maken. Het resulterende afval is van de exposant
eigenlijk om jezelf te ontdoen. Bij overtreding van deze voorwaarde worden kosten in rekening gebracht
worden gefactureerd.

§ 11 Opzegging, verhuizing en wijziging na verloop van tijd
De organisator kan op elk moment een evenement annuleren, onderbreken, inkorten of uitstellen.
Als een evenement wordt uitgesteld of geannuleerd, wordt het overliggeld betaald voor de
Overboekingsdatum of een alternatieve datum gecrediteerd. Een verzoek om vergoeding of
Er is geen vergoeding voor de exposant. Als een evenement wordt geannuleerd vanwege een hogere
Geweld zoals storm wordt niet vergoed.

§ 12 Reclamemaatregelen
Door het terrein te betreden, een toegangsbewijs te kopen of een standruimte te registreren
de exposant of bezoeker staat de organisator toe geluids-, foto- of filmopnamen te maken van de
eigen persoon mag door de organisator worden gebruikt. Op alle evenementen
regelmatig worden foto’s, film- en geluidsopnamen gemaakt, die in de pers, op de homepage, in
gepubliceerd op sociale media en op gedrukte producten voor reclamedoeleinden. bezoekers en
Exposanten gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord, ook voor zover het hun rechten op een eigen afbeelding betreft
zijn aangetast.

§ 13 huis- en ruimterechten
De organisator oefent op elk moment tijdens het evenement op het gehele evenemententerrein, i.
ook voor en na de markt of evenementtijd, de full house en plaatsrechten. De
De instructies van de zaalexploitant, organisator en hun vertegenwoordigers dienen opgevolgd te worden. Bij
Indien de exposant de instructies niet opvolgt, kan de organisator of zijn
de stand van de exposant met onmiddellijke ingang te laten sluiten en zo nodig
huis verbieden. Een vordering tot restitutie of schadevergoeding voor de Exposant
ontstaat niet.

§ 13.1 Schade aan het gebouw
De organisator wijst er nadrukkelijk op dat er aan de zaalmuren geplakt of genageld moet worden
en verhuurmateriaal is verboden. Eventuele schade wordt volledig aan de exposant in rekening gebracht
berekend.

Artikel 13.2 Rookverbod
Roken is absoluut verboden in alle kamers van de Zentralhallen GmbH. exposanten en bezoekers
kan gebruik maken van de buitenruimtes die zijn aangewezen om te roken. Het verbod is van toepassing
vooral voor zogenaamde “vaporizers” vanwege de intense damp van e-sigaretten
brandmeldinstallatie kan afgaan. Bij overtreding volgt ontslag op staande voet!

§ 13.3 Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is over het algemeen toegestaan ​​als ze zindelijk zijn, bij a
aangelijnd of in een transportcontainer die voor dit doel is voorzien en alles legaal
Vereisten (snuit, inentingen, etc.) zijn vervuld.

§ 13.4 Adverteren
Het verspreiden van reclame van welke aard dan ook op het evenemententerrein is alleen daarna toegestaan
mits akkoord en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

Artikel 14 Schade
Voor alle schade toegebracht aan de organisator of aan derden door de exposant of zijn vertegenwoordiger
ontstaan, is de exposant volledig aansprakelijk en is hij volledig aansprakelijk jegens de organisator
verplicht schadevergoeding te betalen. De exploitant of exploitanten van de betreffende verkoopstand zijn aansprakelijk als
hoofdelijke en hoofdelijke debiteuren.

§ 14 .1
De aansprakelijkheid van de organisator voor de door de huurder meegebrachte voorwerpen of personen
Materiële schade is uitgesloten voor zover wettelijk mogelijk en op opzet en grove schuld
nalatigheid, waarbij de huurder verplicht is schuld te bewijzen.
De